REGULAMIN SPRZEDAŻY ONLINE

Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży karnetów do Klubu za pośrednictwem strony internetowej.
Klub – Joga Studio nad Motławą Katarzyna Kamińska, Edyta Styczyńska Spółka Cywilna , ul. Wiosny Ludów 5/3, 80-859 Gdańsk
Firma – Joga Studio nad Motławą Katarzyna Kamińska, Edyta Styczyńska Spółka Cywilna, Al. Wyścigowa 8/15, 02-681 Warszawa
Dane rejestrowe – NIP 5213993068,  REGON 523678533,
Strona internetowa – www.joganadmotlawa.pl
Karnety – karnety do Klubu przedstawione w ofercie klubu dostępne w systemie sprzedaży on-line za pośrednictwem strony internetowej.
Kupujący – osoba , która dokonała zakupu on-line.
• Sprzedaż karnetów prowadzi Firma
• Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Firmą zostaje zawarta w
przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Karnetów:
• Zarejestrowania się na stronie internetowej www.joganadmotlawa.pl poprzez wypełnienie formularza, w którym należy wpisać: imię i nazwisko, adres e-mail
• złożenia przez Kupującego zamówienia on-line poprzez wypełnienie formularza zawartego na stronie internetowej,
• uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line za pomocą systemu TPay,
• otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu TPay.
• Przed skorzystaniem z procesu zakupu Karnetów, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem znajdującym się w sekcji Regulaminy. 

Zakup przez Internet jest równoznaczne z akceptacją  jego treści.
• Kupujący ma możliwość płatności online przez system TPay.
• Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego TPay.
• Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014
w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ,jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem  poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika , jakiej konkretnie czynności dotyczyła sprzedaż usług w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie
podlega ewidencji w kasie fiskalnej, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
• Ceny Karnetów zawierają podatek VAT.
• Zakupiony Karnet zostanie ustawiony na koncie klienta zaraz po zaksięgowaniu wpłaty przez TPay.
• Warunkiem ustawienia karnetu na koncie Klienta jest dokonanie
płatności (Kupuję z obowiązkiem zapłaty TPay). Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Firmę informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie TPay i wpływie środków na rachunek TPay.
• W przypadku, gdy Kupujący dokonuje zakupu po raz pierwszy
zobowiązuje się do wyrobienia karty członkowskiej w siedzibie klubu. Po zaewidencjonowaniu wpłaty zostanie przygotowana karta  z wybraną przez
Kupującego opcją Karnetu. Kartę Członkowską odebrać można w recepcji Klubu.
• W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien zgłosić ten fakt w
recepcji obiektu. Zgłoszenie można przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres studio@joganadmotlawa.pl, podając dane do faktury VAT, lub zgłosić osobiście w recepcji klubu. Faktura zostanie przygotowana i przesłana na wskazany adres e-mail.
• Za pośrednictwem strony internetowej można kupić jedynie Karnety w
cenach podanych na stronie internetowej Klubu.
• Klub zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę
internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
• Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
• Karnety nie mogą być wymienione na inne opcje niż zostały zakupione.
• Wszelkie reklamacje należy kierować do Firmy. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres studio@joganadmotlawa.pl
• Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
• dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu karnetu,
• datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji,
• opis przedmiotu reklamacji.
• Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
• Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana
Kupującemu na adres podany w poczcie elektronicznej.
• Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez
Klub danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Karnetów, a także w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Klub.
• Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz
ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
• Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do
nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania w recepcji Klubu.
• Klub świadczy usługi sprzedaży Karnetów w sposób zgodny z  postanowieniami Regulaminu.
• O planowanej zmianie Regulaminu Firma poinformuje z 14-dniowym
wyprzedzeniem, zamieszczając na stronie www.joganadmotlawa.pl   w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba że, Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.
• Wszystkie informacje na temat cennika oraz dane kontaktowe opublikowane są na stronie www.joganadmotlawa.pl .Klub zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług.

• Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie
internetowej oraz w recepcji Klubu.

KONTAKT:

Joga Studio nad Motławą
ul. Wiosny Ludów 5/3
80-859 Gdańsk

RECEPCJA:

tel.: + 48 798 70 66 49
tel.: + 48 501 15 77 99
e-mail: studio@joganadmotlawa.pl